{WARSZAWA} studentka informatyki

Discussion in 'Cisco' started by Agnieszka, May 12, 2006.

 1. Agnieszka

  Agnieszka Guest

  Dzieñ dobry,

  Jestem studentk± 4 roku informatyki (piszê pracê in¿yniersk±).
  Poszukujê sta³ej i pewnej pracy na stanowisku asystentka, handlowiec b±d¼
  pokrewne "biurowe". Do tej pory pracowa³am g³ownie w bran¿y IT jako
  specjalista ds. kontaktów z klientami oraz specjalista ds. organizacji
  szkoleñ Microsoft. Na ¿yczenie chêtnie przeslê swoje CV.

  Pozdrawiam
  Agnieszka

  aga.stoj ( AT ) op dot pl
   
  Agnieszka, May 12, 2006
  #1
  1. Advertisements

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments (here). After that, you can post your question and our members will help you out.
Similar Threads
There are no similar threads yet.
Loading...