vreemde snuiters bij opstarten xp

Discussion in 'Computer Support' started by A.van Dun, Nov 3, 2004.

 1. A.van Dun

  A.van Dun Guest

  Hallo allemaal,
  Bij het opstarten van de computer willen de volgende "programma's "
  meestarten.
  Ze bevinden zich in :
  Hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\run-

  ikgvmqihgvek ,
  mihgscioefbyn ,
  vtymqrudtb ,
  jwkulpkte ,
  ybukcvz.exe
  aludytmag ,
  utoyppqfic ,
  en web_Rabates0.exe
  Wat zijn dit ?????Kan ik dit veilig weggooien ???
  MVGR Alphid
   
  A.van Dun, Nov 3, 2004
  #1
  1. Advertisements

 2. A.van Dun

  Ingeborg Guest

  Dit kun je zonder meer weggooien, maar ik ben bang dat dat niet zomaar
  lukt. Mogelijk gaat het beter vanuit veilige modus.

  Doe een scan met een up to date virusscanner. Als je die niet hebt:
  http://www.free-av.com

  Doe verder een scan met AdAware (http://www.lavasoft.de/software/adaware)
  en/of Spybot (http://www.safer-networking.org)  Zorg dat je virusscanner up to date is,
   
  Ingeborg, Nov 3, 2004
  #2
  1. Advertisements

 3. A.van Dun

  John Holmes Guest

  A.van Dun came up with this:
  In de run- key staan de programma's die je gedisabled hebt met msconfig.

  Allemaal spyware. Wegflikkeren dus, ook al starten ze niet meer op omdat
  ze in de run- key staan. Wat wel gestart wordt, is wat er in de run key
  staat. (HKEY_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\run)
  Maar waarschijnlijk worden ze vanuit een andere locatie in de registry
  weer geactiveerd, dus Spybot, AdAware en zo downen, installeren, updaten
  en uitvoeren.
   
  John Holmes, Nov 3, 2004
  #3
  1. Advertisements

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments (here). After that, you can post your question and our members will help you out.