tiscali newsgroep help HELP

Discussion in 'Computer Support' started by dirk, Jan 10, 2004.

 1. dirk

  dirk Guest

  hallo met dirk

  Ook ik heb nu tiscali maar ben op zoek naar de newsgroepen zoals ik die gewend was
  Maar ik kan ze niet meer vinden
  Voorheen had ik nova.planet daar kan je werkelij alles vinden .
  Nu ik weet niet waar tiscali ze verstopt heeft wie kan mij helpen
  Alt.binaries.
  met muziek of films niet
   
  dirk, Jan 10, 2004
  #1
  1. Advertisements

 2. dirk

  SgtMinor Guest

  SgtMinor, Jan 10, 2004
  #2
  1. Advertisements

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments (here). After that, you can post your question and our members will help you out.