Sri Lanka

Discussion in 'Computer Support' started by Jan Wassink, Jan 25, 2004.

 1. Jan Wassink

  Jan Wassink Guest

  Hallo allemaal,ik wou vragen of Sri lanka goed met het openbaar vervoer[bus]
  te bereizen is bijvoorbeeld van Colombo naar Calle of naar het
  olifanten -weeshuis.Heeft ieman hier ervaring meeen hoe ging dat.

  Gaarne bij voorbaat dank.

  Jan
   
  Jan Wassink, Jan 25, 2004
  #1
  1. Advertisements

 2. Jan Wassink

  SgtMinor Guest

  SgtMinor, Jan 25, 2004
  #2
  1. Advertisements

 3. Jan Wassink

  Jean Cornet Guest

  Onze trip naar Sri Lanka was een meevaller. We waren origineel van
  plan ginder op eigen kracht met openbaar vervoer rond te reizen, maar
  dat bleek niet zo voor de hand te liggen. Niet dat wij zo'n
  luxeliefhebbers zijn, maar de condities zijn ginder soms toch wat bar.
  We hebben ons dus een rondreis met chauffeur/gids laten aansmeren.
  "Aansmeren" was mijn eerste gevoel, want ik had op dat moment nog geen
  idee van de kwaliteit die we geleverd zouden krijgen. Al snel bleek
  echter dat we een zaak hadden gedaan. De gids die we troffen was
  gewoon uitstekend. Degelijke uitleg in goed Engels, prima organisator,
  discreet en privacy-minded, breeddenkend en open, enz. en bovendien
  nog een goeie chauffeur. En het prijskaartje? We hebben een rondreis
  van 12 dagen geboekt tegen 55 Euro per dag voor transport en
  overnachting met ontbijt in guesthouse voor twee personen!
  Hij heeft ons ook nog ongevraagd naar de luchthaven gebracht om vier
  uur 's morgens en vertelde ons dat hij graag voor eigen rekening zou
  beginnen werken ipv voor een organisatie. We hebben daar ondertussen
  wat over gecorrespondeerd en ik heb hem beloofd uit te kijken naar
  klanten. Ik heb een simpele website gemaakt met basisinformatie:

  http://www.geocities.com/lankanaarmaat/lanama.html

  en voor meer details kunnen geïnteresseerden terecht bij

   
  Jean Cornet, Feb 16, 2004
  #3
  1. Advertisements

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments (here). After that, you can post your question and our members will help you out.