is tiscali geschikt voor xnews

Discussion in 'Computer Support' started by Rijndert, Dec 26, 2003.

 1. Rijndert

  Rijndert Guest

  heb een raar probleem dat alles bij mij een maand achter loopt
  ???????????????
   
  Rijndert, Dec 26, 2003
  #1
  1. Advertisements

 2. Rijndert

  Rob K Guest

  Hmmmm. So everything is one month late huh ? Somehow that reminds me of
  the french 'ĂȘtre en retard'. Retard ?

  Leer toch eerst eens een coherente zin te schrijven. Als je daar
  redelijk vertrouwd mee bent, ga dan eens een stap verder: denk eens na
  ! Om een voorbeeld te geven: dacht je nu werkelijk dat de ene ISP beter
  geschikt is dan de andere bij het gebruik van een bepaalde newsreader?
   
  Rob K, Dec 26, 2003
  #2
  1. Advertisements

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments (here). After that, you can post your question and our members will help you out.