inlogproblemen bij wanadoo budget 10 %

Discussion in 'Computer Support' started by a.bastiaansen, Mar 1, 2004.

 1. Hallo mensen van de helpdesk,

  Als ik probeer een mail te verzenden vanuit Microsoft Outlook met Wanadoo 10
  % dan lukt dit niet. Het is de bedoeling om mails van het werk thuis op te
  halen. Er is iets met smtp en pop van kennisnet geconfigureerd. Nu krijg ik:
  "kan geen verbinding maken voor inbellen op het netwerk.Ga naar inbelnetwerk
  en controleer of de verbindingen juist zijn geconfigureerd.

  Fout 629
  "De verbinding met de poort is verbroken door de externe computer".

  Weten jullie hier raad mee,


  verder heb ik een wanadoo 10 % abonnement maar internet via wanadoo2, nog
  een probleem!

  Dank,

  Anne-Louk Bastiaansen
   
  a.bastiaansen, Mar 1, 2004
  #1
  1. Advertisements

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments (here). After that, you can post your question and our members will help you out.