E-mail ophalen bij @home

Discussion in 'Computer Support' started by De Veltkampies, Jan 4, 2004.

 1. Ik heb sinds kort @home. En nu kan ik alleen mijn E-mails lezen in Outlook.
  Eerder deed ik dit altijd via Incredimail........Weet iemand hoe je de
  instellingen bij @home ze kunt aanpassen dat het weer onder Incredimail
  kan???

  B:V:D
  M.V
   
  De Veltkampies, Jan 4, 2004
  #1
  1. Advertisements

 2. De Veltkampies

  Jos Guest

  Dit is geen nederlandse nieuwsgroep. Ik weet helaas geen antwoord maar stel
  je vraag in het engels. Of zoek een nederlandse nieuwsgroep.
   
  Jos, Jan 4, 2004
  #2
  1. Advertisements

 3. De Veltkampies

  SgtMinor Guest

  SgtMinor, Jan 4, 2004
  #3
 4. J.T. Reinders, Jan 5, 2004
  #4
  1. Advertisements

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments (here). After that, you can post your question and our members will help you out.