(Dutch) Review: The Tai Chi Master (1993) [Hong Kong]

Discussion in 'DVD Video' started by DVD Specials, Jul 2, 2003.

 1. DVD Specials

  DVD Specials Guest

  Regio 0 Recensie: The Tai Chi Master (1993) [Hong Kong]

  "The Tai Chi Master" is een meesterlijke martial-arts film geregisseerd door
  Yuen Woo-Ping (The Matrix Trilogy) met hoofdrollen voor Jet Li (Once Upon a
  Time in China, Cradle 2 the Grave, Hero) en Michelle Yeoh (Magnificant
  Warriors, Crouching Tiger Hidden Dragon, The Touch). De film, door vele Hong
  Kong Cinema-liefhebbers over het hoofd gezien, verteld het verhaal van twee
  vrienden, Jinbao (Jet Li) and Tienbao (Chin Siu-Ho), die samen opgroeien in
  de Shaolin Tempel. Ze zijn beiden zeer getalenteerde vechters, maar
  verschillen enorm in karakter. Jinbao is de rationele, terwijl Tienbao de
  opstandige wildebras is, die het allerhoogste wil bereiken, kosten wat het
  kost. Als ze door een conflict uit de tempel worden gezet, scheidden de
  wegen van de twee vrienden zich. Jinbao sluit zich aan bij een groep
  rebellen die vecht tegen de corrupte overheid, terwijl Tienbao zich juist
  aansluit bij deze regering, in de hoop om op korte termijn een hoge functie
  in het leger te kunnen bekleden. Zoals te verwachten komen ze uiteindelijk
  oog in oog met elkaar te staan....

  Lees snel verder in de eerste review van deze DVD op DVD Specials
  http://www.dvdspecials.nl
   
  DVD Specials, Jul 2, 2003
  #1
  1. Advertisements

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments (here). After that, you can post your question and our members will help you out.