Re: Networking Question

Discussion in 'Computer Support' started by OldGringo38, Jun 17, 2010.

 1. OldGringo38

  OldGringo38 Guest

  On 6/17/2010 10:02 AM Just to please that super-ego, §ñühw¤£f wrote the
  following tidbit of information:
  > Heres my stats for my DSL connection. I get PADT errors and the
  > connection drops when I start the link negotiation:
  >
  > Line Mode G.DMT Mode
  > Data Path -Fast
  > Tranceiver Information Downstream Path Upstream PAth
  > DSL Speed(Kbits/Sec) 1792 320
  > Margin(dB) 12.5 19.0
  > Line Attenuation 41.0 23.0
  > Transmit Power(dBm) 18.6 11.7
  >
  >
  > Specific error: Recieved PADT before PPP stack complete
  >
  > Is this a RADIUS server problem since the modem reset itself right after
  > I tried to establish a connection?
  >
  >

  1.877.290.5458

  --
  OldGringo38
  Just West Of Nowhere
  Enjoy Life And Live It To Its Fullest
  http://www.NuBoy-Industries.Com
   
  OldGringo38, Jun 17, 2010
  #1
  1. Advertisements

 2. OldGringo38

  Mike Easter Guest

  The Old Sourdough wrote:
  > Evan Platt
  >> OldGringo38 wrote:

  >
  >>> 1.877.290.5458


  CenturyLink support for CenturyTel formerly embarq formerly sprint

  >> 867 5309.


  Jenny are you there?

  > BR-549


  Current members: Don Herron, Chuck Mead, Mark Miller, "Hawk" Shaw Wilson
  Former members: Gary Bennett, Geoff Firebaugh, "Smilin'" Jay
  McDowell, Chris Scruggs, Jim "Bones" Becker, Mark Ude


  --
  Mike Easter
   
  Mike Easter, Jun 17, 2010
  #2
  1. Advertisements

 3. OldGringo38

  Mike Easter Guest

  Evan Platt wrote:

  > R2D2.


  Some Artoo trivia snatched from the wikipedia...


  <q> The name is said to derive from when Lucas was making one of his
  earlier films, American Graffiti. Sound editor Walter Murch states that
  he is responsible for the utterance which sparked the name for the
  droid. Murch asked for Reel 2, Dialog Track 2, in the abbreviated form
  'R-2-D-2'. Lucas, who was in the room and had dozed off while working on
  the script for Star Wars, momentarily woke when he heard the request
  and, after asking for clarification, stated that it was a "great name"
  before falling immediately back to sleep. </q>


  --
  Mike Easter
   
  Mike Easter, Jun 17, 2010
  #3
 4. OldGringo38

  joevan Guest

  On Thu, 17 Jun 2010 13:02:16 -0700, Mike Easter <>
  wrote:

  >Evan Platt wrote:
  >
  >> R2D2.

  >
  >Some Artoo trivia snatched from the wikipedia...
  >
  >
  ><q> The name is said to derive from when Lucas was making one of his
  >earlier films, American Graffiti. Sound editor Walter Murch states that
  >he is responsible for the utterance which sparked the name for the
  >droid. Murch asked for Reel 2, Dialog Track 2, in the abbreviated form
  >'R-2-D-2'. Lucas, who was in the room and had dozed off while working on
  >the script for Star Wars, momentarily woke when he heard the request
  >and, after asking for clarification, stated that it was a "great name"
  >before falling immediately back to sleep. </q>

  If true, that is a great narrative. Even if it is not true it is great
  fun.
   
  joevan, Jun 17, 2010
  #4
 5. OldGringo38

  Mike Easter Guest

  joevan wrote:
  > Mike Easter


  >> Evan Platt wrote:
  >>
  >>> R2D2.


  >> Some Artoo trivia snatched from the wikipedia...
  >>
  >>


  >> Sound editor Walter Murch states that
  >> he is responsible for the utterance which sparked the name for the
  >> droid. Murch asked for Reel 2, Dialog Track 2, in the abbreviated form
  >> 'R-2-D-2'.


  > If true, that is a great narrative. Even if it is not true it is great
  > fun.


  .... going back to Citizen Kane and King Kong's soundman Clem Portman...


  http://www.filmfreakcentral.net/notes/wminterview4.htm Film Freak
  Central Interviews Editor Walter Murch (page 4) - "When I was working
  with Dick Portman on Godfather, I had picked up his habit of
  voice-slating each reel: "Reel Four, Dialogue One," for instance, would
  mean "Dialogue premix one for reel four," and so on. Except he
  abbreviated it to "R-4, D-1," something he had picked up from his
  father, Clem, who had been the mixer on King Kong and Citizen Kane. You
  can see where this is going. One day I was mixing the second dialogue
  premix for reel two of American Graffiti and voice-slated it "R-2, D-2,"
  and George, who's sitting in front working on the script of "Star Wars",
  suddenly stood up: "What did you say?" "Ummm, I don't know.. R-2,
  D-2--is that what you mean?" "R2D2!!....What a great name!" he shouted,
  and went back to writing his script. The rest is history."


  --
  Mike Easter
   
  Mike Easter, Jun 17, 2010
  #5
 6. OldGringo38

  Mike Easter Guest

  Mike Easter <> wrote in message
  news::

  > :ÇʇoÉ¹Ê uÉÊŒÇoɾ
  >> Mike Easter

  >
  >>> Evan Platt wrote:
  >>>
  >>>> R2D2.

  >
  >>> Some Artoo trivia snatched from the wikipedia...
  >>>
  >>>

  >
  >>> Sound editor Walter Murch states that he is responsible for the
  >>> utterance which sparked the name for the droid. Murch asked for Reel 2,
  >>> Dialog Track 2, in the abbreviated form 'R-2-D-2'.

  >
  >> If true, that is a great narrative. Even if it is not true it is great
  >> fun.

  >
  > ˙˙˙uÉɯʇɹod ɯÇןɔ uÉɯpunos s,buoÊž buıʞ puÉ ÇuÉÊž uÇzıʇıɔ oʇ ʞɔÉq buıob
  > ˙˙˙
  >
  >
  > „˙ʎɹoʇsıɥ sı ʇsÇɹ Çɥʇ ˙ʇdıɹɔs sıɥ buÄ±Ê‡Ä±É¹Ê oʇ ʞɔÉq ʇuÇÊ puÉ 'pÇʇnoÉ¥s
  > ÇÉ¥ „¡ÇɯÉu ʇÉÇɹb É Ê‡ÉÉ¥Ê˙˙˙˙¡¡ᄅpᄅɹ„ „¿uÉÇɯ noÊŽ ʇÉÉ¥Ê Ê‡Éɥʇ sı--á„…-p 'á„…-ɹ
  > ˙˙ÊouÊž ʇ,uop ı 'ɯɯɯn„ „¿ʎÉs noÊŽ pıp ʇÉɥʄ :dn pooʇs ʎןuÇppns '„sɹÉÊ
  > ɹÉʇs„ ÉŸo ʇdıɹɔs Çɥʇ uo buıʞɹoÊ Ê‡uoɹɟ uı buıʇʇıs s,oÉ¥Ê 'ÇbɹoÇb puÉ
  > „'á„…-p 'á„…-ɹ„ ʇı pÇʇÉןs-ÇɔıoÊŒ puÉ Ä±Ê‡Ä±ÉŸÉŸÉɹb uÉɔıɹÇÉ¯É ÉŸo oÊʇ ןÇÇɹ ɹoÉŸ
  > xıɯÇɹd ÇnboןÉıp puoÉ”Çs Çɥʇ buıxıɯ sÉÊ Ä± ÊŽÉp Çuo Ë™buıob sı sıɥʇ ÇɹÇÉ¥Ê
  > ÇÇs uÉÉ” noÊŽ Ë™ÇuÉÊž uÇzıʇıɔ puÉ buoÊž buıʞ uo ɹÇxıɯ Çɥʇ uÇÇq pÉÉ¥ oÉ¥Ê
  > 'ɯÇןɔ 'ɹÇɥʇÉÉŸ sıɥ ɯoɹɟ dn pÇʞɔıd pÉÉ¥ ÇÉ¥ buıɥʇÇɯos „'Æ–-p 'ã„£-ɹ„ oʇ ʇı
  > pÇʇÉıʌÇɹqqÉ ÇÉ¥ ʇdÇÉ”xÇ Ë™uo os puÉ â€ž'ɹnoÉŸ ןÇÇɹ ɹoÉŸ Çuo xıɯÇɹd
  > ÇnboןÉıp„ uÉÇɯ pןnoÊ 'ÇÉ”uÉʇsuı ɹoÉŸ „'Çuo ÇnboןÉıp 'ɹnoÉŸ ןÇÇɹ„ :ןÇÇɹ
  > ɥɔÉÇ buıʇÉןs-ÇɔıoÊŒ ÉŸo ʇıqÉÉ¥ sıɥ dn pÇʞɔıd pÉÉ¥ ı 'ɹÇɥʇÉÉŸpob uo
  > uÉɯʇɹod ʞɔıp É¥Ê‡Ä±Ê buıʞɹoÊ sÉÊ Ä± uÇɥʄ - (ã„£ ÇbÉd) ɥɔɹnɯ ɹÇʇןÉÊ É¹oʇıpÇ
  > sÊÇıʌɹÇʇuı ןÉɹʇuÇÉ” ÊžÉÇɹɟ ɯןıɟ
  > ɯʇɥ˙ㄣÊÇıʌɹÇʇuıɯÊ/sÇʇou/ʇÇu˙ןÉɹʇuÇɔʞÉÇɹɟɯןıɟ˙ÊÊÊ//:dʇʇɥ
  >
  >
  > --
  > ɹÇʇsÉÇ Çʞıɯ
  >
   
  Mike Easter, Jun 17, 2010
  #6
 7. OldGringo38

  OldGringo38 Guest

  On 6/17/2010 5:45 PM Just to please that super-ego, Mike Easter wrote
  the following tidbit of information:
  > Mike Easter<> wrote in message
  > news::
  >
  >> :ÇʇoÉ¹Ê uÉÊŒÇoɾ
  >>> Mike Easter

  >>
  >>>> Evan Platt wrote:
  >>>>
  >>>>> R2D2.

  >>
  >>>> Some Artoo trivia snatched from the wikipedia...
  >>>>
  >>>>

  >>
  >>>> Sound editor Walter Murch states that he is responsible for the
  >>>> utterance which sparked the name for the droid. Murch asked for Reel 2,
  >>>> Dialog Track 2, in the abbreviated form 'R-2-D-2'.

  >>
  >>> If true, that is a great narrative. Even if it is not true it is great
  >>> fun.

  >>
  >> ˙˙˙uÉɯʇɹod ɯÇןɔ uÉɯpunos s,buoÊž buıʞ puÉ ÇuÉÊž uÇzıʇıɔ oʇ ʞɔÉq buıob
  >> ˙˙˙
  >>
  >>
  >> „˙ʎɹoʇsıɥ sı ʇsÇɹ Çɥʇ ˙ʇdıɹɔs sıɥ buÄ±Ê‡Ä±É¹Ê oʇ ʞɔÉq ʇuÇÊ puÉ 'pÇʇnoÉ¥s
  >> ÇÉ¥ „¡ÇɯÉu ʇÉÇɹb É Ê‡ÉÉ¥Ê˙˙˙˙¡¡ᄅpᄅɹ„ „¿uÉÇɯ noÊŽ ʇÉÉ¥Ê Ê‡Éɥʇ sı--á„…-p 'á„…-ɹ
  >> ˙˙ÊouÊž ʇ,uop ı 'ɯɯɯn„ „¿ʎÉs noÊŽ pıp ʇÉɥʄ :dn pooʇs ʎןuÇppns '„sɹÉÊ
  >> ɹÉʇs„ ÉŸo ʇdıɹɔs Çɥʇ uo buıʞɹoÊ Ê‡uoɹɟ uı buıʇʇıs s,oÉ¥Ê 'ÇbɹoÇb puÉ
  >> „'á„…-p 'á„…-ɹ„ ʇı pÇʇÉןs-ÇɔıoÊŒ puÉ Ä±Ê‡Ä±ÉŸÉŸÉɹb uÉɔıɹÇÉ¯É ÉŸo oÊʇ ןÇÇɹ ɹoÉŸ
  >> xıɯÇɹd ÇnboןÉıp puoÉ”Çs Çɥʇ buıxıɯ sÉÊ Ä± ÊŽÉp Çuo Ë™buıob sı sıɥʇ ÇɹÇÉ¥Ê
  >> ÇÇs uÉÉ” noÊŽ Ë™ÇuÉÊž uÇzıʇıɔ puÉ buoÊž buıʞ uo ɹÇxıɯ Çɥʇ uÇÇq pÉÉ¥ oÉ¥Ê
  >> 'ɯÇןɔ 'ɹÇɥʇÉÉŸ sıɥ ɯoɹɟ dn pÇʞɔıd pÉÉ¥ ÇÉ¥ buıɥʇÇɯos „'Æ–-p 'ã„£-ɹ„ oʇ ʇı
  >> pÇʇÉıʌÇɹqqÉ ÇÉ¥ ʇdÇÉ”xÇ Ë™uo os puÉ â€ž'ɹnoÉŸ ןÇÇɹ ɹoÉŸ Çuo xıɯÇɹd
  >> ÇnboןÉıp„ uÉÇɯ pןnoÊ 'ÇÉ”uÉʇsuı ɹoÉŸ „'Çuo ÇnboןÉıp 'ɹnoÉŸ ןÇÇɹ„ :ןÇÇɹ
  >> ɥɔÉÇ buıʇÉןs-ÇɔıoÊŒ ÉŸo ʇıqÉÉ¥ sıɥ dn pÇʞɔıd pÉÉ¥ ı 'ɹÇɥʇÉÉŸpob uo
  >> uÉɯʇɹod ʞɔıp É¥Ê‡Ä±Ê buıʞɹoÊ sÉÊ Ä± uÇɥʄ - (ã„£ ÇbÉd) ɥɔɹnɯ ɹÇʇןÉÊ É¹oʇıpÇ
  >> sÊÇıʌɹÇʇuı ןÉɹʇuÇÉ” ÊžÉÇɹɟ ɯןıɟ
  >> ɯʇɥ˙ㄣÊÇıʌɹÇʇuıɯÊ/sÇʇou/ʇÇu˙ןÉɹʇuÇɔʞÉÇɹɟɯןıɟ˙ÊÊÊ//:dʇʇɥ
  >>
  >>
  >> --
  >> ɹÇʇsÉÇ Çʞıɯ


  Now that's much better.

  --
  OldGringo38
  Just West Of Nowhere
  Enjoy Life And Live It To Its Fullest
  http://www.NuBoy-Industries.Com
   
  OldGringo38, Jun 18, 2010
  #7
 8. OldGringo38

  OldGringo38 Guest

  On 6/17/2010 8:07 PM Just to please that super-ego, §ñühw¤£f wrote the
  following tidbit of information:
  > OldGringo38 wrote:
  >> On 6/17/2010 10:02 AM Just to please that super-ego, §ñühw¤£f wrote
  >> the
  >> following tidbit of information:
  >>> Heres my stats for my DSL connection. I get PADT errors and the
  >>> connection drops when I start the link negotiation:
  >>>
  >>> Line Mode G.DMT Mode
  >>> Data Path -Fast
  >>> Tranceiver Information Downstream Path Upstream PAth
  >>> DSL Speed(Kbits/Sec) 1792 320
  >>> Margin(dB) 12.5 19.0
  >>> Line Attenuation 41.0 23.0
  >>> Transmit Power(dBm) 18.6 11.7
  >>>
  >>>
  >>> Specific error: Recieved PADT before PPP stack complete
  >>>
  >>> Is this a RADIUS server problem since the modem reset itself right

  >> after
  >>> I tried to establish a connection?
  >>>
  >>>

  >> 1.877.290.5458
  >>

  > Uh huh.
  >
  > <rolls eyes> and says "Why didn't I think of that".
  >  --
  OldGringo38
  Just West Of Nowhere
  Enjoy Life And Live It To Its Fullest
  http://www.NuBoy-Industries.Com
   
  OldGringo38, Jun 18, 2010
  #8
  1. Advertisements

Want to reply to this thread or ask your own question?

It takes just 2 minutes to sign up (and it's free!). Just click the sign up button to choose a username and then you can ask your own questions on the forum.
Similar Threads
 1. Eddy Malik [MSFT]
  Replies:
  0
  Views:
  1,070
  Eddy Malik [MSFT]
  Mar 22, 2005
 2. =?Utf-8?B?QUJTUE9QVVA=?=

  PROBLEMS WITH NETWORKING - NEW TO NETWORKING

  =?Utf-8?B?QUJTUE9QVVA=?=, Mar 22, 2005, in forum: Wireless Networking
  Replies:
  2
  Views:
  896
  =?Utf-8?B?QUJTUE9QVVA=?=
  Mar 23, 2005
 3. barry crowley
  Replies:
  20
  Views:
  1,638
 4. Andy
  Replies:
  4
  Views:
  1,346
 5. elie
  Replies:
  0
  Views:
  1,191
Loading...